logo

Biljart Bond Woensdrecht Hoogerheide

Terug

Wedstrijdreglement Driebanden B.B.W.H.


Er wordt gespeeld met 3-tallen. Spelers dienen per team opgegeven te worden. Bij opgave van 1 team dienen minimaal 4 spelers opgegeven te worden. Bij opgave van 2 of meer teams kan men volstaan met 3 spelers per team. Per team dient een teamleider (met telefoonnummer) opgegeven te worden. Deze is verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijden. Bij diens afwezigheid fungeert een ander teamlid als zodanig. Tot half competitie kunnen nog nieuwe spelers opgegeven worden.Het totaal van de gemiddelden van de 3 hoogste speler van een team bepaalt in principe de indeling in de klasse, maar hierbij zal ook gelet worden op de sterkte van het totale team. Per team is het mogelijk om een vaste reserve op te geven, welke niet meetelt voor de plaatsing van het team. Deze speler mag slechts eenmaal opgegeven worden: of als speler of als vaste reserve speler. Het hoofdbestuur bepaalt de indeling van het aantal klassen voor een vlot verloop van de competitie. De speeldag wordt in principe bepaald door de opgegeven voorkeursdag van de thuisspelende vereniging.
Een speler mag invallen in elk team (zowel hoger als lager). Hij dient dan echter minimaal het aantal caramboles te maken, wat als minimum geldt voor die klas waarin hij invalt; of indien hoger het aantal caramboles dat staat voor zijn eigen gemiddelde. Dubbelspelen is NIET toegestaan. In de 1e en 2e klasse wordt een minimum aantal te maken caramboles vastgesteld. Is van een speler het aantal te maken caramboles, dat staat voor zijn gemiddelde, lager dan het minimum te maken car. dat staat voor die klasse waarin hij met zijn team is ingedeeld, dan dient hij dit minimum aantal car. te maken. Het hoofdbestuur kan in bepaalde gevallen voor een speler dit aantal car. aanpassen; bijv. als een vereniging geen andere teamindeling kan maken. Is het aantal car., dat staat voor zijn gemiddelde, hoger dan het vastgestelde minimum, dan dient hij uiteraard zijn eigen aantal caramboles te maken.
Er wordt gespeeld volgens een eigen interval systeem van de B.B.W.H. De puntentelling geschiedt volgens de Belgisch-Nederlandse telling. Voor aanvang van de wedstrijden dienen de spelers, welke die avond spelen, bekend te zijn en dient het wedstrijdformulier, zover als mogelijk, ingevuld te zijn zodat de partijen bekend zijn.
Voor alle klasse, met uitzondering van de 1e klas, geldt het volgende: Het max. aantal beurten per wedstrijd is 75. Voor de gelijkmakende beurt worden de ballen op acquit geplaatst. Wanneer na 75 beurten geen van beide spelers het aantal caramboles heeft gemaakt dat voor deze partij moest worden gemaakt worden de 2 winstpunten niet gegeven.
De wedstrijden dienen aan te vangen om 19.30 uur. Op dit tijdstip dienen minimaal 2 spelers van elk team aanwezig te zijn. Om 21.00 uur dienen alle spelers aanwezig te zijn; anders heeft men de des- betreffende partij verloren. In overleg tussen beide teams kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt. Bij het niet opkomen van een speler is de partij verloren; het team krijgt tevens een berisping. Bij een tweede maal volgt automatisch uitsluiting en vervallen alle tot dan toe behaalde wedstrijdpunten van zowel het team dat uitgesloten is als van alle teams waar tegen gespeeld is. Bij het ontbreken van 2 of meer spelers volgt direct uitsluiting. Voor een partij mogen beide spelers inspelen. De thuisspelende speler eerst daarna de tegenstander, in onderling overleg mag hiervan afgeweken worden.
Alle partijen dienen op één avond, op het zelfde biljart en met dezelfde set ballen te worden gespeeld. Bij niet naleven van deze bepaling is het hoofdbestuur bevoegd bij de betrokken spelers strafpunten in mindering te brengen. Kunnen met inachtneming van bovenstaande bepaling niet alle partijen worden gespeeld, dan moeten de nog niet gespeelde partijen vóór de eerstkomende zondag, echter alleen met de op het wedstrijdformulier genoteerde spelers, worden gespeeld.
Verschuiving van een wedstrijd naar een andere datum, dan de door de Bond vestgestelde datum, is in overleg tussen beide teams én de wedstrijdleider mogelijk, mits gespeeld vóór de eerstkomende zondag. Verschuiving naar een latere datum is onder geen enkel beding mogelijk! Mocht een partij niet gespeeld kunnen worden, dan zal deze partij op een later tijdstip, in zijn geheel worden overgespeeld. Dit in over- leg tussen beide verenigingen en de wedstijdleider.
Nieuwe spelers beginnen met een minimum van 15 caramboles. Na 3 gespeelde wedstrijden en half competitie (mits 5 wedstrijden gespeeld) wordt het gemiddelden van de nieuwe spelers herzien en zo- nodig aangepast. Van nieuwe spelers, die in de loop van de 1e helft van de competitie nog zijn opge- geven, kan de wedstrijdleider in de 2e helft van de competitie het gemiddelde herzien en aanpassen. Teamleiders krijgen hiervan bericht en moeten de wijzigingen onmiddellijk doorvoeren in hun teamopstelling.
Indien nieuwe spelers na 3 gespeelde wedstrijden volgens het nieuwe gemiddelde 3 intervallen hoger uitkomt dan waarvoor hij/zij opgegeven was, wordt niet alleen het gemiddelde herzien maar ook de reeds behaalde wedstrijdpunten van de betrokken speler nietig verklaard en uit de stand genomen. Heeft een nieuwe speler aan het eind van de competitie minder dan 3 wedstrijden gespeeld en hij staat met zijn gemiddelde 3 intervallen hoger dan waarvoor hij/zij opgegeven was, dan worden alsnog de reeds behaalde wedstrijdpunten van de betrokken speler nietig verklaard en uit de stand genomen.
Het gemiddelde wordt afgerond op 3 cijfers achter de komma. Het gemiddelde over de gehele competitie wordt vergeleken met het gemiddelde over de 1e helft (mits minimaal 5 wedstrijden gespeeld). Het hoogste van deze twee geldt dan als nieuw gemiddelde voor het volgend seizoen. Indien een speler gedurende een competitie niet voldoende wedstrijden heeft gespeeld om een nieuw gemiddelde te berekenen, worden de wedstrijden van de vorige competitie hierbij opgeteld. Wanneer hij dan nog niet voldoende wedstrijden gespeeld heeft, zal hij het volgend seizoen als nieuw lid opgegeven moeten worden. De gemiddelden van leden, die reeds eerder in de Bond hebben gespeeld maar een of meerdere jaren niet hebben gespeeld, blijft 5 jaar vast staan.
Voor elke competitiewedstrijd, die wordt gespeeld, dient de thuisspelende vereniging zorg te dragen voor een arbiter en een schrijver, die kennis moet hebben van de statuten en reglementen van de B.B.W.H. en hiervan lid moeten zijn. De thuisspelende vereniging dient zorg te dragen voor het bijhouden van een scorebord. Dit scorebord dient na elke gespeelde beurt correct bijgewerkt te worden.
De uitslagen van de gespeelde wedstrijden dienen via Biljartpoint bijgewerkt te worden. De uitslagen van de gespeelde wedstrijden dienen binnen 48 uur na de wedstrijd bijgewerkt te zijn. Bij het in gebreke blijven hiervan volgt een boete van € 6,-- per keer. Bij het niet correct en volledig invullen van het wedstrijdformulier zal de vereniging die hiervoor verantwoordelijk is een boete worden opgelegd van € 3,-- per onvolledig ingevuld formulier.
De orginele tellijsten (ook correct en volledig ingevuld!) moeten door beide spelers/speelsters worden ondertekend en dienen in het verenigingslokaal bewaard te worden, zodat deze bij eventulele navraag aan de wedstrijdleider overhandigd kunnen worden.

Bij gelijk eindigen van teams beslissen de onderlinge wedstrijden van die teams. Daarna eventueel de % caramboles van de onderlinge wedstrijden; indien nog gelijk dan het aantal gewonnen partijen uit de hele competitie.
Men kan over een wedstrijd of partij alleen een protest indienen, als deze gespeeld is. Daarna dient men dit aan de tegenpartij kenbaar te maken en dit op het wedstrijdformulier te vermelden. Over het voorval moet door beide partijen een verslag worden opgemaakt en worden ingediend bij de wedstrijdleider binnen 3 dagen. Dit protest zal binnen drie weken worden behandeld door het hoofdbestuur en indien nodig door- verwezen worden naar de strafcommissie. Men kan geen protest indienen over een wedstrijd en/of partij als het wedstrijdformulier door beide partijen is ondertekend en er op het wedstrijd formulier geen melding van is gemaakt. Wanneer een team uit de competitie stapt of wanneer een team door de wedstrijd- leider uit de competitie gezet wordt krijgt de vereniging een boete van € 46,--.
Algeheel Kampioenschap Driebanden.
Aan het einde van de competitie wordt er gespeeld om het Algeheel Driebanden Kampioenschap tussen de kampioenen van elke klas. Puntentelling is volgens Belgische telling. Dus 10 punten voor een gewonnen partij. Eindigt een partij in een remise krijgen beide spelers 10 punten. Wanneer na de wedstrijd beide teams gelijk eindigen, gaan de kopmannen van elk team tossen via de trekstoot. Wie de trekstoot wint, mag kiezen wie er als eerste opgaat. Iedere kopman gaat 2x van acquit en de kopman met de

***